Werkgroep rapport: lezing/debat Gezondheidszorg in de Zwinregio, 10/11/2023:

Werkgroep rapport: lezing/debat Gezondheidszorg in de Zwinregio, 10/11/2023:

Werkgroep rapport: lezing/debat Gezondheidszorg in de Zwinregio,         

10 november 2023:

 

 1. Huisartsen; De patiënt-dokter relatie is prioritair bij de huisartsen in beide landsdelen. Het gaat om de reguliere vraag naar medische zorg bij klachten/ziektemelding, eerste lijns spoedzorg of bewaking van (oudere) patiënten met chronische klachten. Deze relatie zal altijd kort bij huis zijn. Een samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse huisartsen is dus niet aan de orde. Om toch kennis te nemen van de activiteiten in de regio kan een informatiepunt/contactpunt en kennisuitwisseling interessant zijn. Bij spoedzorg kunnen patiënten van huisartsen in een ander landsdeel terecht komen. Een jaarlijkse informatiebijeenkomst tussen de beide huisartsenverenigingen lijkt dan logisch.
  1. Ik stel voor om een ppt beeld te maken van de vaste huisartsenpraktijken incl. huisartsenposten (HAP), huisartswachtposten en tweedelijns ziekenhuizen in zowel de Nederlandse als Vlaamse delen van de Zwinregio.
  2. We weten dat er in West-Zeeuws Vlaanderen wordt gewerkt aan een nieuwe opzet van de huisartsenorganisatie die de communicatie en inzet van huisartsen een positieve duw te geven en ons landsdeel daarmee aantrekkelijk wordt voor nieuwe huisartsen. Wat hier opgemerkt kan worden is dat reeds nu verschillende Vlaamse huisartsen actief zijn in West-Zeeuws-Vlaanderen. Voor de toekomst is het daarom belangrijk te onderzoeken of de rekrutering van Vlaamse huisartsen een onderdeel van de oplossing kan zijn voor West-Zeeuws-Vlaanderen. Het nieuwe huisartsenproject is nu zover ontwikkeld dat dit in het 1ste – 2de  kwartaal kan worden opgestart.
  3. De projectleider is Irma van der Pluim die een korte presentatie zal geven over de ideeën bij de nieuwe aanpak
  4. In Vlaanderen wordt bij de spoedzorg in AZZENO gewerkt met een huisartsenwachtpost die 24/7 is bezet met zowel urgentieartsen als huisartsen. AZZENO is ook een huisartsenopleidingscentrum.

Dr Emanuel van Hoecke (Medisch Directeur AZZENO) geeft een nadere toelichting over de organisatie en werkwijze van de spoedzorg/huisartsenwachtpost en hun relatie met de Vlaamse huisartsen.

 1. Alleen bij verwijzing naar 2e lijns hulp komt de relatie van huisartsen met de ziekenhuizen aan de orde. Huisartsen kunnen patiënten doorverwijzen naar ZorgSaam of in overleg met van patiënten besluiten tot opname/consultatie in andere Nederlandse of Vlaamse ziekenhuizen respecteren en daarvoor een verwijsbrief maken. Een verwijsbrief is voor de door verzekeringmaatschappijen gecontracteerde Vlaamse ziekenhuizen niet nodig en kunnen patiënten direct contact opnemen met het betreffende Vlaamse ziekenhuis. Afhankelijk van het type zorgpolis kan het wenselijk zijn in ieder geval een geplande behandeling bij een Vlaams ziekenhuis te melden bij de verzekeringsmaatschappij.
 2. Er bestaat bij de Nederlandse huisartsen de opvatting dat alle patiënten in principe voor ZorgSaam zouden moeten kiezen. De voornaamste reden daarvoor is het toekomstige behoud van het ziekenhuis ZorgSaam. Bovendien is er een ingeburgerde opvatting dat de Vlaamse ziekenhuizen een ander behandelmethodiek hanteren waarin de wens van de patiënt altijd wordt opgevolgd en gefactureerd. Daarentegen is Zorgsaam gebonden een het regime dat behandeling en facturatie alleen op basis van een diagnose-behandelcombinatie kan plaatsvinden. Hier kunnen een aantal opmerking bij geplaatst worden:
  1. ZorgSaam staat onder druk door oplopende kosten en vermindering van het aantal patiënten (productievermindering). In het laatstverschenen rapport van de RIVM staat ZorgSaam nog steeds gerangschikt in de categorie ‘gevoelige ziekenhuizen’. Het RIVM-rapport omvat een bereikbaarheidsanalyse voor Spoedeisende hulp (SEH) en acute verloskunde en de analyse gevoelige ziekenhuizen in het kader van de 45 minuten norm.
  2. Het is juist dat een goede West-Zeeuws-Vlaamse 2e lijns zorg belangrijk is voor de inwoners. De waarheid is ook dat ZorgSaam dan een medisch profiel moet aanhouden dat gelijk of beter is dan een veelheid van de moderne ziekenhuizen die zich in de grensstreek bevinden (AZZENO Knokke, Blankenberge en Maldegem, Alma Eeklo, St Jan en St Lucas Brugge) en die qua reisafstand voor een meerderheid van de West-Zeeuws-Vlaamse inwoners sneller bereikbaar zijn. De trend in de afgelopen jaren is dat steeds meer patiënten daar gebruik van maken. Behalve de reisafstand is ook de medische zorg van hoge standaard, 24/7 beschikbaar en de wachttijden korter. Bezoekende familie zijn bovendien tussen 14.00 en 20.00 uur welkom. Het te produceren ppt beeld (punt 1a) kan hier worden aangevuld met alle 2e lijns ziekenhuizen in de Zwinregio.
 • AZZENO is voor de medische expertise internationaal erkend (o.a. door de Nederlandse NIAZ kwalificatie en de Europese accreditatie Qualicor Europ) en door Nederlandse verzekeringsmaatschappijen goedgekeurd/gecontracteerd voor medische zorg aan Nederlandse patiënten. De doorberekende kosten zijn gelijk aan de kosten die door Nederlandse ziekenhuizen voor identieke behandelingen.

 

 1. Ziekenhuizen: In Zeeuws-Vlaanderen wonen 105.830 inwoners waarvan 23.243 inwoners/ca. 11.000 huishoudens in West-Zeeuws-Vlaanderen, 54.990 in Terneuzen en 27.597 in Hulst.
  1. Daarvan zijn ca. 13.400 personen woonachtig in het westelijk deel van West-Zeeuws-Vlaanderen (Groede tot Sint Kruis inclusief Oostburg en Waterlandkerkje, maar exclusief Breskens) of 58% van de totale bevolking. Inclusief Breskens stijgt dit aandeel tot 18.020 of 77% van de totale bevolking. In principe wonen de inwoners korter bij de Vlaamse ziekenhuizen dan bij ZorgSaam Terneuzen (Breskens is ongeveer gelijk in afstand).
  2. De meeste van deze potentiële patiënten kennen reeds nu AZZENO Knokke en Alma Eeklo. Ca. 000 inwoners van Zeeuws-Vlaanderen hebben de Belgische nationaliteit en kiezen automatisch voor gezondheidszorg in Vlaanderen. Daar komen nog ca. 2.500 Nederlanders met een Belgische migratieachtergrond bij die zich mogelijk ook richten op de Vlaamse gezondheidszorg. De vrijheid van 2e lijns zorgkeuze van patiënten leidt ertoe dat een toenemende stroom van patiënten kiezen voor Knokke of Eeklo.
  3. Volgens de statistiek (2018) van het secretariaat-generaal van de Benelux kiezen jaarlijks 55.714 Nederlandse patiënten voor gebruik van de Belgische gezondheidszorg. Daar tegenover staat dat 9.441 Belgische inwoners hun gezondheidszorg in Nederland verkiezen. De cijfers representeren inwoners uit heel Nederland en België. Het aantal patiënten uit West-Zeeuws-Vlaanderen (postcode 4500) dat in West Vlaamse ziekenhuizen Brugge, Eeklo en Knokke jaarlijks wordt behandeld (2018) is ca. 8.000. Er is een jaarlijks stijgend aantal van Nederlanders die voor de Vlaamse Gezondheidszorg kiezen.
  4. De huisartsen merken op dat de discussie zich te veel richt op de behandeling van Nederlandse patiënten in Vlaanderen terwijl er geen of nauwelijks verwijzingen zijn van Vlaamse patiënten naar Nederlandse ziekenhuizen. Dit zou worden veroorzaakt door de Vlaamse verzekeringsmaatschappijen en administratieve procedure (S2 goedkeuring) door de Vlaamse overheidsinstantie. Hiervoor zijn twee opmerkingen voor te geven:
   1. In het geografische overzicht blijkt dat juist de Vlaamse grensstreek van de Zwinregio rijkelijk voorzien is van Huisartsen, Huisartsenposten, 2e lijns ziekenhuizen, Spoedopnamefaciliteiten, etc.. Daartegenover staat Zorgsaam in de regio alleen. Het is logisch dat de Vlaamse patiënt gemakkelijk een keuze kan maken in Vlaanderen. Statistisch gezien worden toch 9.441 Belgische patiënten in Nederland behandeld. Een deel behoort tot de groep gecompliceerde gevallen die naar een 3e lijn ziekenhuis (Academisch ziekenhuis) in Nederland wordt verwezen.
   2. De Europese lidstaten zijn verplicht de vastgestelde EU-wet en regelgeving om te zetten in nationale regelgeving. Dus ook de EU-patiënten richtlijn.  De Belgische patiënten mogen gebruik maken van de Zorg in een ander EU-land en mag niet belemmerd worden. In België wordt door verzekerings- maatschappijen niet gewerkt met formele overeenkomsten met Nederlandse 2e lijns ziekenhuizen. Het S2 formulier is daarom sturend maar vergt een administratieve behandelingstijd. Dit bemoeilijkt in de praktijk het aantal patiënten dat in Nederland kan worden behandeld. Wel zijn er in bestaande grensoverschrijdende overeenkomsten (Limburg maas-rijn overeenkomst voor Nederland, Duitsland en België en de Nederlands-Duitse overeenkomst Overijssel-Gelderland-Nordrein Westfalen) de mogelijkheid inbegrepen om zonder verdere administratieve belemmeringen patiënten te behandelen in gevallen die gedekt worden in de overeenkomsten.
  5. Door de huisartsenvereniging in West-Zeeuws-Vlaanderen worden ook niet medische argumenten gebruikt. Als ZorgSaam van de markt zou verdwijnen betekent dit de zoveelste aderlating voor Zeeuws-Vlaanderen. Na de belastingdienst, kantongerecht, kamer van koophandel en banken, nu ook de gezondheidsdienst. Dus verlies van goede zorgverlening maar ook werkgelegenheid, minder bewoners dus verdere krimp en druk op de gehele dienstensector. Ja, het geeft een impact maar in eerdere gevallen van verdwijning van instituten en bedrijven was dit tijdelijk en herstelde zich door vestiging van nieuwe bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven en instituten zoals bijvoorbeeld de Horeca, het MKB en North Sea Port. Zeeuws-Vlaanderen is niet langer een puur krimpgebied. De werkgelegenheid is hoog en het werkloosheidscijfer vrijwel in zijn geheel bestaande uit structurele werkloosheid. Mocht Zorgsaam verdwijnen dan zal deze markt snel worden geïntegreerd in een overkoepelende gezondheidszorg die wordt gerund door de Vlaamse 2e lijns ziekenhuizen. Het ZorgSaam ziekenhuis zal dan waarschijnlijk worden gereduceerd tot een polikliniek en het resterende personeel worden geïntegreerd in een nieuwe grensoverschrijdende zorgorganisatie. Er wordt verder gesteld dat het verdwijnen van voorzieningen de vestiging van nieuwe en jonge gezinnen belemmert. Echter in de promotie van onze regio kun je ook verwijzen naar de vele voorzieningen net over de grens waar gebruik van gemaakt kan worden, zoals dat nu ook al gebeurt over en weer. Maar blijkbaar speelt het protectionisme (het beschermen van de eigen markt) daarin mee.

 

 1. Spoedzorg. In het algemeen is de spoedzorg in de Zwinregio voorzien door de onafhankelijke ziekenhuizen. De vraag is of dit op een efficiënte manier gebeurt en in het voordeel van de patiënt.
  1. Uit ervaring leert men dat spoedeisende hulp wordt gestuurd door de meldkamer 112 die werkt met protocollen voor de inzet van ambulances, urgentieartsen en eventueel helikopterinzet. Deze protocollen leiden ertoe dat bij spoedeisende hulp in West-Zeeuws-Vlaanderen een beroep wordt gedaan op helikopters uit Rotterdam en/of Nijmegen. De meldkamer 112 kan hier niets worden verweten maar de overkoepelende organisatie die deze protocollen sturen en bewaken moeten zich bewust zijn dat de urgentieteams (Ambulances/MUG urgentieartsen en helikopters) beschikbaar zijn op 10-15 minuten aanrij- of vliegtijd van West-Zeeuws-Vlaanderen vanuit Knokke/Brugge. Dit gegeven kan het leven redden van patiënten in crisissituaties.
  2. In de eerdergenoemde grensoverschrijdende overeenkomsten in Limburg en Overijssel/Gelderland zijn juist dergelijke crisissituaties aanleiding geweest om grensoverschrijdende zorg in te bedden in speciale 112 protocol afspraken.

Marian Ramakers, programmamanager van de EMRIC-hulpdienst Maas-Rijn in Sittard zal op 10 november onder andere hierop een toelichting geven.

 1. In de meeste gevallen wordt de spoedzorg verzorgd door Nederlandse Ambulances (afhankelijk van de urgentie kan een MMT-arts daaraan worden toegevoegd) of door Vlaamse MUG Teams (volledig ingerichte combiwagen met urgentie uitrusting). MUG teams bemannen deze combiwagens met een gespecialiseerde urgentiearts en urgentieverpleger. Als de Vlaamse meldkamer 112 de crisissituatie goed heeft ingeschat is ook een traumahelikopter reeds gealarmeerd en dan onderweg naar het ongeval.
 2. Er is een discussie over de competenties van urgentieartsen in Vlaanderen en in Nederland. Deze discussie is oud en reeds vele jaren geleden opgelost door aanpassing van eisen aan urgentieartsen in Vlaanderen. Urgentieartsen in Vlaanderen zijn nu gekwalificeerd door een aanvullende studie van zes jaar.

 

 1. Toekomst overwegingen. NEW BABYLON 3 is geen partij in deze problematiek en stimuleert uitsluitend discussie voor een realistische benadering van de gezondheidszorg in de Zwinregio. We zien dat de situatie in de Zwinregio zich toespitst op een aantal gebieden, nl.:
  1. Een groot deel van de West-Zeeuws-Vlaamse inwoners is zich bewust van hun keuzevrijheid onder EU-richtlijnen en de bereidheid van verzekeringsmaatschappijen de kosten van grensoverschrijdende medische behandelingen te betalen op voorwaarde dat het betreffende ziekenhuis een overeenkomst heeft gesloten met de betreffende zorgverzekeraar. Een groot deel van de Nederlandse patiënten kiezen AZZENO of ALMA omdat dit aanmerkelijk korter bij hun woonplaats is. Bovendien wordt door deze patiënten opgemerkt dat de zorgverlening in deze ziekenhuizen door kundige artsen wordt verleend met korte wachttijden en de faciliteiten uitnodigend zijn met plezierige werknemers.
  2. Er bestaat reeds nu een jaarlijks toenemende stroom van Nederlandse patiënten naar Vlaamse ziekenhuizen. Mond op mondreclame is de voornaamste ondersteuner van deze trend.
  3. De ziekenhuizen ZorgSaam en AZZENO hebben sinds 2014 een aantal gesprekken gevoerd maar zonder resultaat. In de eerste jaren was er geen sprake van concurrentie maar concurrentie domineerde de gesprekken in de latere jaren. In augustus is de temperatuur tussen de partijen tot onder het nulpunt gedaald door krasse uitspraken van de directie van ZorgSaam in een NRC-interview. Uit dit interview spreekt een bepaalde arrogantie van de directie van ZorgSaam. AZZENO heeft hier protest tegen aangetekend bij de Raad van Toezicht van ZorgSaam maar in de praktijk leunt AZZENO achterover en ziet de patiëntenstroom van Nederlanders toenemen. ZorgSaam maakt zich duidelijk zorgen over deze situatie maar houdt vol dat Nederlanders zich moeten wenden tot ZorgSaam om de zorgproductie oevereind te helpen houden en daarmee een financieel debacle af te wenden.
  4. Het is mogelijk dat ZorgSaam verder onder druk kan komen te staan als het ministerie van Volksgezondheid verder gaat met het centraliseren van medisch gecompliceerde ziektegevallen. Dit zou tot vertrek kunnen leiden van medici die juist in dergelijke gecompliceerde gebieden bij ZorgSaam actief zijn.
  5. De Nederlandse huisartsen ondersteunen ZorgSaam maar ook zij zien hun patiënten kiezen voor zorg over de grens. De argumentatie voor het behoud van ZorgSaam wankelt en de huisartsen gaan er van uit dat bij niet gewijzigde aanpak van de 1ste lijns zorgverlening ZorgSaam uiteindelijk een groot aantal patiënten zal verliezen.
  6. Het aanpassen van de meldkamer 112 protocollen is een zaak van de opdrachtgevers voor spoedzorg. Hierin zijn verschillende instanties vertegenwoordigd op zowel medisch als politiek niveau. Dit geldt voor zowel Vlaanderen als Nederland. Uit beschikbare stukken van diverse instanties in beide landen zijn er wel gesprekken gevoerd maar waarschijnlijk niet op het juiste niveau. Resultaat is dat er beperkte opening is gelaten voor grensoverschrijdende spoedzorg maar dat dit in de praktijk niet is aangepast in de meldkamer 112 protocollen. Uit de Vlaamse documenten blijkt dat de meldkamers in Vlaanderen veel verder zouden willen gaan maar in de praktijk Nederlandse beslissingen niet kunnen negeren.
  7. Op politiek niveau is er een tweedeling tussen de betreffende partijen. In 2018 heeft gedeputeerde Anita Pijpelink een pleidooi gehouden voor de Eerste en Tweede Kamer om de grensoverschrijdende zorg te bevorderen en daar de bestaande richtlijnen aan te passen. Daar staat tegenover dat Tweede Kamerlid Joba van de Berg zich door middel van formele vragen aan de Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers om de grensoverschrijdende zorgverlening af te wijzen. De minister heeft dit schriftelijk beantwoord en gesteld dat grensoverschrijdende zorg verleend kan worden onder de EU-richtlijnen. Op niveau van de gemeente Sluis is er geen sympathie voor het toestaan van grensoverschrijdende zorg. De gemeente Sluis heeft in de financiële crisisjaren aan ZorgSaam een garantiestelling verstrekt. De vraag is of de gemeente dit nogmaals zou moeten doen in geval er een nieuwe crisissituatie zou ontstaan. De verklaringen van gemeentewege zijn diffuus maar er wordt uitgegaan dat dit te maken heeft met de wens tot behoud van ZorgSaam die juist op dit moment een partner is in het investeringsplan voor herindeling van het centrum van Oostburg incl. een nieuwbouw van een polikliniek ter vervanging van het oude Antoniusziekenhuis.

 

 1. Mogelijke openingen.
  1. Bij de huidige trend waarin patiënten zelf kiezen voor grensoverschrijdende zorg zullen huisartsen in toenemende mate kontakten hebben met Vlaamse dokters/specialisten. Het nut van goede contacten met de 2e lijns ziekenhuizen wordt al ervaren in de relatie met ZorgSaam. Het zal dus nodig zijn dat er een regulier contact ontstaat met de Vlaamse ziekenhuizen. Het is een kleine stap om deze opening te maken en NEW BABYLON 3 kan bemiddelen met bijv. AZZENO om een dergelijke eerste bijeenkomst te beleggen. AZZENO kan voor deze bijeenkomst ook de West-Vlaamse huisartsen- vereniging uitnodigen zodat de kennismaking met de Vlaamse collega’s tot stand kan worden gebracht.
  2. NEW BABYLON 3 heeft van de contactpersoon in de maas-rijn/Limburg regio drie overeenkomsten voor hun gebied gekregen:
   1. Een overeenkomst op het gebied van dagelijkse medische zorg (feitelijk is dit de Benelux-overeenkomst, geldig en toepasbaar voor alle landen van de Benelux),
   2. Een overeenkomst betreffende de grensoverschrijdende samenwerking tussen de ziekenhuizen, incl. een overeenkomst over de kostenvergoeding voor de inzet.
 • Een overeenkomst voor grootschalige grensoverschrijdende hulpverlening.
 1. Deze overeenkomsten kunnen het model worden voor op maat gesneden overeenkomsten tussen de partijen in de Zwinregio. In deze overeenkomsten zijn ook de meldkamer 112 protocollen aangepast aan de nieuwe zorgorganisatie in de regio.
 2. Het neutraliseren van de relatie tussen ZorgSaam en AZZENO is waarschijnlijk het grootste obstakel. De verstoorde relatie is problematisch maar een vernieuwd contact zal in overleg met de Raad van Toezicht van ZorgSaam toch tot stand moeten komen. De reden daarvoor is o.a.;
  1. De gevestigde stroom van patiënten die reeds naar Vlaamse ziekenhuizen gaat en de verwachte toename van deze stroom. Potentieel gaat het hier om ca. 13.400 (excl. Breskens) of 18.020 (incl. Breskens).
  2. ZorgSaam bedient heel Zeeuws-Vlaanderen met 105.830 inwoners. Statistisch gezien kan ZorgSaam in de toekomst tussen 13% en 18% van haar potentiële patiënten mislopen. Een dergelijke productievermindering zou een financiële aderlating voor ZorgSaam betekenen.
 • Op dit moment volgt ZorgSaam haar strategie dat iedere West-Zeeuws-Vlaming zich tot Zorgsaam moet wenden voor zorg. De investeringen worden daarop gebaseerd en de noodzakelijk specialisten voor een breed scala van zorg is aan deze strategie aangepast.
 1. Een krachtige productievermindering zou ZorgSaam in grote moeilijkheden brengen Een productievermindering zou ongetwijfeld leiden tot een inkrimping van ZorgSaam met gevolg dat specialisten vertrekken en nieuwe niet de stap naar Terneuzen zullen maken. Een dergelijke reductie van het zorgaanbod zal ongetwijfeld leiden tot een toename van de patiëntenstroom naar Vlaamse ziekenhuizen.
 2. Een alternatief hiervoor kan een samenwerking met AZZENO zijn waarbij niet alleen medische specialisten gaan samenwerken maar ook wordt gekeken of AZZENO samen met ZorgSaam een nieuwe polikliniek in Oostburg zou kunnen oprichten, bemannen en meefinancieren. Een dergelijke oplossing zou ook kunnen leiden dat meerdere specialistische behandelingen zouden kunnen worden uitgevoerd met de kennis en kunde van beide ziekenhuizen.
 1. Op dit moment is Zeeuws -Vlaanderen vrijwel constant in inwonertal en dus geen krimpgebied. In het geval de krimpbeweging terug zou komen zal deze demografische trend een verdere druk op ZorgSaam betekenen.
 2. Eigenlijk zou ZorgSaam zich moeten concentreren op hoe zij als goede zorgverlener het hoofd boven water kunnen houden in de toekomst. De vraag die de Zeeuws-Vlamingen zich zouden moeten stellen is dan ook; Wat gebeurt er met de zorg in geval ZorgSaam het niet redt als onafhankelijk instituut? Het antwoord zou kunnen zijn; de zorgverlening in Zeeuws-Vlaanderen wordt dan verzorgd door de gezamenlijke Vlaamse ziekenhuizen in Knokke, Brugge, Eeklo, Gent, St Niklaas en mogelijk Antwerpen. Het management hiervan zal voortkomen uit de deelnemende Vlaamse ziekenhuizen of opgedeeld worden naar de inwoneraantallen in bepaalde delen van Zeeuws-Vlaanderen. De ZorgSaam organisatie wordt dan ontmanteld en Terneuzen wordt een polikliniek op gelijk niveau als de poliklinieken in Oostburg en Hulst. Het meeste personeel zal zoveel mogelijk tewerk worden gesteld in de bestaande zorgfuncties zoals de wijkverpleging, thuiszorg, etc.. Eventueel overtollig personeel zal in het personeel behoeftige Zeeuws-Vlaanderen snel een andere baan kunnen krijgen of aan het werk gaan in Vlaamse ziekenhuizen. Het vervolg is dan; overgang tot de orde van de dag.
 3. Deze opzet past naadloos in het voorgestelde schema van de “Commissie Toekomstige Zorg Zeeland, Visie op Zorg in Zeeland 2025.Dit rapport is samengesteld door een commissie onder leiding en toezicht van de provinciale politiek, de verzekeringsmaatschappijen en de managementvertegenwoordigers van de medische instituten in Zeeland. Voor de definitieve publicatie in 2018 is het rapport onderworpen aan een publiek debat.
 4. Zoals eerder gemeld is NEW BABYLON 3 geen partij in deze problematiek maar stelt zich ter beschikking om de discussies en daaruit volgende arrangementen te helpen organiseren met behulp van externe NB3 beschikt over documenten die voor een dergelijke samenwerkingsvorm van kracht zijn in de Maas-Rijn regio.

 

11 september 2023

Namens de werkgroep Gezondheidszorg van NEW BABYLON 3

Jacques le Grand, Voorzitter

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.